Stela Atanasova-Vladimirova

Institute of General and Inorganic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev Str., Bl. 11, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Sofia University “St Kliment Ohridski”, Faculty of Geology and Geography, 15 Tsar Osvoboditel Blvd, 1504 Sofia, Bulgaria
|
Institute of Physical Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev Str., Bl. 11, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 52 1 April 2023

Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Physical Chemistry, Bulgaria
|
Institute of Isotope Geochemistry and Mineral Resources, ETH Zurich, Switzerland
|
Bulgarian Academy of Sciences, Geological Institute, Bulgaria
|
Institute of Isotope Geochemistry and Mineral Resources, ETH Zurich, Switzerland; Bulgarian Academy of Sciences, Geological Institute, Bulgaria
|
Bulgarian Academy of Sciences, Central laboratory of Mineralogy and Crystallography, Bulgaria
|
Sofia University, Department of Mineralogy, Petrology, Ores and Minerals, Bulgaria

Volume 39 1-2 September 2010