Vasil Vuchev

St. Kliment Ohridski University of Sofia, GGF, 15, Tsar Osvoboditel blvd, 1000 Sofia, Bulgaria
|
St. Kliment Ohridski University of Sofia, GGF, 15, Tsar Osvoboditel blvd, 1000 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
St. Kliment Ohridski University orSo/ia, GGF, 15, Tsar Osvoboditel blvd, 1000 Sofia, Bulgaria

Volume 32 1 March 2002

Geology and Geography Faculty, Sofia University "St. Kliment Ohridski" 15 Tsar Osvoboditel Blvd., 1504 Sofia, Bulgaria
|
Geology and Geography Faculty, Sofia University "St. Kliment Ohridski" 15 Tsar Osvoboditel Blvd., 1504 Sofia, Bulgaria
|
Geology and Geography Faculty, Sofia University "St. Kliment Ohridski" 15 Tsar Osvoboditel Blvd., 1504 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 27 1-2 August 1997

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113, Sofia
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113, Sofia
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113, Sofia

Volume 19 2 April 1989

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Department of Geology, Wichita State Unluersity, Wichita, Kansas 67208, U.S.A.

Volume 18 3 June 1988

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 18 3 June 1988

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 16 2 April 1986

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 13 2 April 1983

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 12 4 December 1982