Sava Juranov

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, 24 G. Bonchev Str.
|
Sofia University "St. Kl. Ohridski", 1000 Sofia, 15 Tsar Osvoboditel Blvd.
|
Sofia University "St. Kl. Ohridski", 1000 Sofia, 15 Tsar Osvoboditel Blvd.

Volume 35 1-2 June 2005

Geological and Geophysical Survey Company, 1113 Sofia
|
University of Sofia, Faculty of Geology and Geography, 1000 Sofia

Volume 23 1 February 1993

Geological and Geophysical Survey Company, 1113 Sofia
|
University of Sofia, Faculty of Geology and Geography, 1000 Sofia

Volume 22 4 August 1992

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Sofia University "St. Kliment Ohridski" 15 Tsar Osvoboditel Blvd., 1504 Sofia, Bulgaria
|
Sofia University "St. Kliment Ohridski" 15 Tsar Osvoboditel Blvd., 1504 Sofia, Bulgaria

Volume 22 1 February 1992