Elena Negulescu

Geological Institute of Romania, Caransebes Street 1, RO 012271, Bucharest 32
|
Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR, Unita di Pavia,via Ferrata 1, Pavia, Italy
|
Geological Institute of Romania, Caransebes Street 1, RO 012271, Bucharest 32
|
Prospectiuni SA, Caransebes Street 1, RO 012271, Bucharest 32

Volume 39 1-2 September 2010