Oksana Rudenko

Faculty of Geography, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 58012, Chernivtsi, Ukraine
|
Faculty of Geography, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 58012, Chernivtsi, Ukraine

Volume 39 1-2 September 2010