Maya Stefanova

Departement of Geology and Paleontology, Sofia University “St. Kl. Ohridski”, 15 Tsar Osvoboditel Blvd., 1504 Sofia, Bulgaria
|
Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, BAS, Acad. Bontchev Str., 9 Bl., Sofia 1113, Bulgaria
|
Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, BAS, Acad. Bontchev Str., 9 Bl., Sofia 1113, Bulgaria
|
Geological Institute, BAS, Acad. Bonchev Str., 24 Bl., Sofia 1113, Bulgaria

Volume 39 1-2 September 2010

Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Organic Chemistry, Acad. G. Bonchev str. bldg. 9, BG-1113, Sofia, Bulgaria
|
Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Organic Chemistry, Acad. G. Bonchev str. bldg. 9, BG-1113, Sofia, Bulgaria
|
Department of Economic Geology, University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia, Bulgaria
|
Department of Economic Geology, University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia, Bulgaria

Volume 39 1-2 September 2010