Platon Tchoumatchenco

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 24 Acad. G. Bonchev Str., 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 24 Acad. G. Bonchev Str., 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 24 Acad. G. Bonchev Str., 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 24 Acad. G. Bonchev Str., 1113 Sofia, Bulgaria
|
Department of Geology & Paleontology, Faculty of Geology & Geography, Sofia University St. K. Ohridski, 15 Tsar Osvoboditel Blvd., 1504 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 24 Acad. G. Bonchev Str., 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 24 Acad. G. Bonchev Str., 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 24 Acad. G. Bonchev Str., 1113 Sofia, Bulgaria
|
Department of Geology, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade, 6 Kamenićka Str., 11 000 Belgrade, Serbia
|
Department of Geology, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade, 6 Kamenićka Str., 11 000 Belgrade, Serbia
|
Department of Geology, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade, 6 Kamenićka Str., 11 000 Belgrade, Serbia

Volume 39 1-2 September 2010

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 36 3-4 December 2007

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 35 1-2 June 2005

Geological Institute BAS, Acad. G. Bonchev Str., Bl. 24 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 32 2-4 December 2002

Geological Institute, BAS, Acad. G. Bonchev Street Bl. 24, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 32 2-4 December 2002

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 29 3-4 December 1999

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 28 3-4 December 1998

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 26 3 September 1996

Institut de géologie, Académie bulgare des sciences, 1113 Sofia
|
Université de Sofia, 1000 Sofia
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Comité de géologie, 1000 Sofia
|
Institut de géologie, Académie bulgare des sciences, 1113 Sofia
|
Géologie et géophysique, 1505 Sofia
|
Institut de géologie, Académie bulgare des sciences, 1113 Sofia
|
Ecole supérieure des mines et de la géologie, 1505 Sofia
|
Comité de géologie, 1000 Sofia
|
Laboratoire de minéralogie appliquée, Académie bulgare des sciences, 1000 Sofia
|
Géologie et géophysique, 1505 Sofia
|
Institut de géologie, Académie bulgare des sciences, 1113 Sofia
|
Laboratoire de minéralogie appliquée, Académie bulgare des sciences, 1000 Sofia

Volume 25 2 April 1995

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 24 6 December 1994

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 24 3 June 1994

Mlade Bosne 19, 72210 Ilidza, Bosna i Hercegovina
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 24 3 June 1994

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 24 2 April 1994

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 24 1 February 1994

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 23 1 February 1993

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 22 6 December 1992

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 22 5 October 1992

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 22 3 June 1992

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 22 3 June 1992

|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 19 2 April 1989

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 19 1 February 1989

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 18 4 August 1988

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 17 5 October 1987

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 17 4 August 1987

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 17 4 August 1987

|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
| |

Volume 16 6 December 1986

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 16 6 December 1986